Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę.

Informacija

Jonavos autobusų informacija

Asmens duomenų apsauga

DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

2021-08-20

Jonava

UAB „Jonavos autobusai“ užtikrina, kad vykdo nuo 2018 m. gegužės 25 d. galiojančio 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus ir atsakingai valdo asmens duomenis:

  • Asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais, tvarkome su tikslais suderinamu būdu;
  • Laikome tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai būtina tų tikslų įgyvendinimui, užtikriname tinkamą organizacinių ir techninių priemonių valdymą asmens duomenų apsaugai ir kontrolei.

Visi UAB „Jonavos autobusai“ paslaugų užsakymo ir/arba teikimo metu iš klientų bei partnerių gauti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.) yra priskiriami konfidencialiai informacijai ir naudojami tik tiems tikslams, kuriems ji buvo surinkta – keleivių ir bagažo pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų teikimui.

Klientų asmeninės informacijos naudojimas:

  • Iš klientų gauta asmeninė informacija naudojama keleivių ir bagažo pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų teikimui.

Partnerių asmeninės informacijos naudojimas:

  • Iš tiekėjų gauta asmeninė informacija naudojama sudarytų tarpusavio sutarčių įgyvendinimui.

UAB „Jonavos autobusai“ atsako už visapusišką ir tinkamą asmens duomenų apsaugą ir kontrolę. Jokia iš klientų ir partnerių surinkta asmeninė informacija negali būti atskleidžiama/perduodama išorės šalimis be kliento sutikimo, išskyrus teisėsaugos institucijas, valstybines ir vietos valdžios įstaigas, kitas įstatymų pagrindais veiklą kontroliuojančias institucijas.

Klientai ir partneriai savo asmens duomenis UAB „Jonavos autobusai“  atsakingiems darbuotojams pateikia savo noru ir aktyviai išreiškia savo sutikimą. Prieš užregistruojant klientus į sistemą ir/arba sudarant sutartis su partneriais duomenų subjektai yra supažindinami su UAB „Jonavos autobusai“ duomenų saugos taisyklėmis, asmens duomenų naudojimo tikslais bei duomenų subjektų teisėmis: nesutikti pateikti asmens duomenis; susipažinti su asmens duomenimis; ištaisyti asmens duomenis; ištrinti asmens duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą bei perkelti asmens duomenis. UAB „Jonavos autobusai“ klientai ir parneriai gali bet kuriuo metu paprašyti, kad būtų įgyvendintos jo teises.  

Klientai ir partneriai gali nevaržomai ir realiu laiku pakeisti savo asmens duomenis arba juos ištrinti informavęs UAB „Jonavos autobusai“ administraciją. Asmens duomenų pakeitimą/ištrinimą galima inicijuoti ir kreipiantis į už duomenų saugą atsakingą darbuotoją.

Kilus klausimams dėl asmens duomenų valdymo, prašome kreiptis į už duomenų saugą atsakingą darbuotoją nurodytais kontaktais: tel. 8  349 52507, el. paštas: info@jonavosautobusai.lt.

Šie asmens duomenų valdymo principai  patvirtinti UAB  „Jonavos autobusai“ direktoriaus  2021 09 01 Įsakymu  Nr. VK-37.

Priedai